Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

De Raad is een beleidsinstrument om op een structurele manier te werken aan de gelijkheid van vrouwen en mannen.

  • De Raad brengt advies uit over alle materies die een invloed kunnen hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen.
  • De belangrijkste opdracht van de Raad is adviezen en aanbevelingen geven in verband met elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
  • De Raad brengt bij voorrang advies uit over maatregelen van reglementaire aard die een impact hebben op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De Raad volgt de thematiek van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen ook op de andere beleidsniveaus voor zover er een impact is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad kan, indien nodig, een beroep doen op ambtenaren of deskundigen die geen lid zijn.

Hij stelt jaarlijks middelen- en actieplannen voor om zijn opdrachten voor het komende jaar te vervullen.

De Raad stelt een jaarverslag op van de activiteiten, de verstrekte adviezen en de besteding van financiële middelen van de Raad.

De Raad organiseert eveneens jaarlijks, bij deze gelegenheid, een openbaar debat over de gerealiseerde werkzaamheden en zijn toekomstperspectieven.

Werkingsmiddelen van de Raad

Voor de werkingsmiddelen van deze Raad stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een specifieke dotatie in.

Voor inlichtingen:

Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
GOBD
City Center Offices
Kruidtuinlaan 20
1035 BRUSSEL
Tel 02 800 34 26
info@goforequality.irisnet.be