Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

De Raad verstrekt adviezen op verzoek van een lid van de Brusselse Gewestregering voor zover dit verzoek binnen diens bevoegdheden valt, of van een commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad kan eveneens adviezen op eigen initiatief verstrekken.

De Raad maakt al zijn adviezen en aanbevelingen over:

  • aan de aanvrager;
  • aan de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen;
  • aan de collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
  • aan de Minister-president van de Franse Gemeenschapscommissie.

Wanneer een advies aan de Raad wordt gevraagd, verschaft deze dat advies binnen de twee maanden. Op gemotiveerd verzoek kan deze termijn tot één maand worden ingekort.

De Raad maakt de adviezen en verslagen, uitgebracht op eigen initiatief openbaar, welke ook de bestemmelingen ervan zijn.

De Raad kan de adviezen die werden aangevraagd, enkel openbaar maken mits het akkoord van de aanvrager.