Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Download hier onze mission statement (pdf – 3 mb)

De Raad Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen oefent haar opdracht als adviesorgaan zowel op reactieve als pro-actieve wijze uit. De Raad waakt over de goede uitvoering en implementering van de ordonnantie Gendermainstreaming om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in alle aspecten van het leven te bewerkstelligen.

Hij kiest ervoor om prioritair volgende thema’s op te volgen omdat zij cruciaal geacht worden wegens hun impact op de levenskeuzes, ontplooiing en emancipatie van vrouwen en mannen. Het komt er op aan niet blind te zijn voor genderaspecten verbonden aan deze aandachtsgebieden, dit om vrouwen en mannen van discriminatie en armoede te vrijwaren.

De  gelijkheid V/M moet een reflex worden

De Raad is van mening dat de algemene gelijkheid v/m een reflex moet worden. Hij zal naast het opvolgen van de ordonnantie gendermainstreaming ook communicatie- en sensibiliseringsacties ten bate van de politieke wereld en publieke opinie voorstellen en ondersteunen.

Huisvesting

De Raad acht meerdere aspecten aan de orde: op het vlak van toegang tot en behoud van goede woonomstandigheden, aan een redelijke prijs, moet  de levenskwaliteit van zowel vrouwen als mannen, en in het bijzonder die van eenoudergezinnen en geïsoleerden  gegarandeerd worden.

Tewerkstelling

Het Gelijkheidsbeleid  V/M moet een doelstelling op zich blijven, bovenop het diversiteitsbeleid dat in het Brussels Gewest wordt gevoerd. Meerdere aspecten verdienen bijzondere aandacht: de impact van de huidige economische situatie op vrouwen en mannen, arbeidsvoorwaarden, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsopleiding, activatie van de werkzoekende, en het statuut van vrouwelijke zelfstandigen.

Anderzijds  wijst de Raad op het belang van kwaliteitsvolle opvang in het algemeen. De tekorten in deze sector wegen zwaar door op de professionele toekomst van  gezinnen ,  werknemers en werkneemsters .

Mobiliteit

Gezien het stedelijke karakter van Brussel vindt de Raad mobiliteit eveneens cruciaal. Het is van belang dat elke burger , vrouw én man, zich op veilige manier kan verplaatsen en toegang heeft tot zijn activiteiten en vrijetijdsbesteding .

Geweld

Geweld, zowel tegen vrouwen als mannen,  is  een reëel maatschappelijk probleem dat eenieder aangaat en een genderaanpak vergt op maat van vrouwen en mannen.

De Raad zal uiterst waakzaam zijn wat betreft de toepassing en opvolging door het Gewest  van de maatregelen van het nieuw N.A.P 2014-2018 voor bestrijding van intrafamiliaal geweld, en andere vormen van gendergeweld.