Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Onze leden

De Raad bestaat uit 21 effectieve leden en 21 plaatsvervang(st)ers.

Hiervan zijn er 10 afkomstig uit relevante werknemers-, werkgevers- of middenstandsorganisaties, op voorstel van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zes leden zijn afkomstig uit relevante middenveldorganisaties en drie uit academische instellingen, op voorstel van de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen.

De Nederlandstalige Vrouwenraad en de Conseil des Femmes Francophones de Belgique vaardigen elk 1 vertegenwoordig(st)er af.

Een effectief lid kan zich laten vervangen door zijn/haar plaatsvervang(st)er.

Een lid kan slechts aangesteld worden indien hij of zij aantoonbare ervaring heeft met de thematiek gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Voorts mag een lid van de Raad niet tegelijk een gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk of federaal kiesmandaat uitoefenen of lid zijn van een ministerieel kabinet.

Maximaal tweederde van de effectieve leden kunnen van hetzelfde geslacht zijn.

Maximaal tweederde van de effectieve leden kunnen van dezelfde taalgemeenschap zijn.

De Raad wordt om de 4 jaar samengesteld.

Onze structuur

De Raad verkiest uit zijn effectieve leden een voorzit(s)ter en twee ondervoorzit(s)ters. Hun aanstelling wordt ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd.

Deze zijn leden van het bureau en oefenen hierin het voorzitterschap en vice-voorzitterschap uit.

De Raad verkiest uit zijn effectieve leden een bureau. Dit bureau bestaat uit minstens 5 en maximum 9 leden.

Het bureau bereidt de vergaderingen voor en waakt over de goede werking van de Raad.

De Raad stelt, bij consensus, een intern reglement op dat ter goedkeuring aan de Regering wordt voorgelegd.
Het reglement bepaalt ondermeer de modaliteiten voor het verlenen van adviezen en aanbevelingen, en de voorwaarden voor de eventuele oprichting van werkgroepen.

Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst bevoegd voor Gelijke Kansen binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Besluit_Arrete_CEFH_RGVM_2017.pdf